ค้นหาข้อมูล
 
 

บทความสาระน่ารู้ Inhouse Training แสดงความคิดเห็น

 
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
สำนักงานประกันสังคม
   
กระทรวงแรงงาน
   
   
 
  การบริหารและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
     [0] เทคนิคการตั้งเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการที่สัมฤทธิผล (Smart Goal Setting & Effective Action Plan)
     [101] อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร
     [102] กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human Resources Management and Development)
     [103] การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     [104] เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)
  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
     [202] ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [203] ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
     [204] การจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล
     [205] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environment Management)
  หมวดกฎหมายแรงงาน
     [301] การใช้มาตรการทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
     [302] การบริหารแรงงานสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน (Labour Relation Management for Supervisor)
     [303] การสร้างและบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
     [304] กฎหมายแรงงานที่สำคัญซึ่งผู้บริหารและหัวหน้างานต้องรู้และเข้าใจ
     [305] บทบาทหน้าที่ของกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ : ภาคปฏิบัติ
  การบำรุงรักษาทวีผล
     [401] 5ส. เพื่อเพิ่มผลผลิต
     [402] 5ส. ภาคปฏิบัติและเครื่องมือในการบริหารกลุ่มกิจกรรม 5ส.
     [403] การดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างมีประสิทธิภาพ (5S for Work Improvement)
     [404] การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร 1 วัน (Total Productive Maintenance)
     [405] 5 ส และ Kaizen เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
     [501] กลยุทธ์การประเมินผลกิจกรรม QCC “Strategic of QCC Evaluation”
     [502] หลักสูตร องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
     [503] การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Mind & Awareness)
     [504] QCC ระดับผู้ปฎิบัติ (กลุ่มสมาชิก)
     [505] QCC ระดับที่ปรึกษา (ที่ปรึกษากลุ่ม)
  การบริหารต้นทุน ขาย จัดซื้อ โลจิสติกส์
     [601] การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management)
     [602] เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques)

                                  

 
 


  ฟรี Counter

 
 
บทความ: การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์  
 
ผู้เขียน:
อีเมล์: -
 
 

        แผนธุรกิจสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและผลการเปรียบเทียบสถานภาพขององค์กรกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

        การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีขั้นตอน ดังนี้

1.   เริ่มด้วยการค้นหาจุดมุ่งหมายและทิศทางซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้บังคับบัญชาว่าคืออะไร ในรายละเอียดขนาดไหน การใช้เวลามากมายไปกับการจัดทำข้อมูลหรือแผนงานในรายละเอียดซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า

2.   ศึกษาคำบรรยายลักษณะงานของผู้เกี่ยวข้องในสายงานทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระดับรองประธานหรือผู้อำนวยการฝ่ายไปจนถึงระดับผู้ช่วยแผนกแล้วจัดเป็นรายการภาระหน้าที่ซึ่งมีความสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

3.   เพิ่มหน้าที่ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีในรายการลงไปรวมไปถึงเพิ่มรายการที่คิดว่าควรจะมีและตัดรายการที่คิดว่าไม่ควรมีในแผนธุรกิจออกไป ในขั้นนี้ยังไม่ต้องลงรายละเอียดอะไร มีแต่หัวข้อก็พอ

4.   นัดประชุมกับผู้บริหารต่างฝ่ายเพื่อขอทราบระดับความพึงพอใจของพวกเขาที่มีต่องานทรัพยากรมนุษย์ที่เราทำอยู่ งานหรือบริการอื่นที่เขาอยากให้เราทำ รวมไปถึงความคิดเห็นที่ว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะสามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร ควรส่งคำถามไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเก็บข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานในฝ่ายของพวกเขาเหล่านั้นมาด้วย ถ้าสามารถทำได้เช่นนี้ได้เราจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์พอที่จะแจกแจงออกเป็นระดับความสำคัญมากน้อยได้อีกด้วย

5.   ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลทั้งหลายในวงการทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำมาปรับปรุงแผนธุรกิจนี้

6.   จัดลำดับความสำคัญของงานและทำเป็นแผนธุรกิจขึ้นมาจากข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะทำอะไรในปีนี้และปีหน้า ตัวอย่างเช่นการปรับฐานข้อมูลให้เป็นระบบดิจิตอล บริการที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะจัดทำให้กับพนักงานในองค์กร การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในทิศทางหรือในภาระหน้าที่หลักทั้งของฝ่ายตนเองและฝ่ายอื่น

-----------------------------------------

 
 

บทความล่าสุด
  1. ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน กับ แนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  2. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 4) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  3. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 3) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  4. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 2) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  5. ผ่าทฤษฎีผู้นำ (ตอนที่ 1) ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  6. ผู้นำกับอำนาจที่ยั่งยืน ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  7. การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  8. คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  9. การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
  10. การพัฒนาความปลอดภัยด้วยการควบคุมพฤติกรรมยังใช้ได้ผลเสมอ ผู้เขียน: ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร
 
 
   
 
       
 
 

บริษัท เอช อาร์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
4 / 1185 หมู่ 4 ซ.เสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
โทรศัพท์ : 02-3796778 โทรสาร : 02-379-7020
mobile: 081-828-9581 (ปิยนันท์) E-Mail : drpiyanan@gmail.com